• images/pic/444.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

ผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการโรงเรียน   ชื่อนายซันโย  สังวรดี

โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๖๐๖๗๙๔   

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ( ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ป. บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จนถึง ปัจจุบัน   

 

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน